عکس ، عکس ، عکس...

ذ

سلام دوست جونابای بای

میخوام توی این پست یه عالمه عسک از خودم بذارم که بیشتر باهام آشنا بشینعینک

بدون شرح!

ت

آرسام4روزه

تئا

6روزمه بازم!

ذات

کوچکولو!!

لت

توروخداسایزپا رو ببینید!!!کناردست بابایی

دد

ذرد

مامان وبابایی وقتی خوابم همش ازم عسک میگیرن! آخه مامانی میگه حالتمو تو خواب خیلی دوس داره!!!

لتا

ذد

دئ

اما اینجا بیداره بیدارم!

ذد

تورو خدا ببینید منو شلک دخترا کردن و ازم عسک گرفتن!!!

ئتئ

ذئ

ذرئ

هه هه!فکر کردین بازم خوابم؟؟؟ گولتون زدم!!

رذ

ولی توی خوابم متفکرم!!

یذ

بذ

بذ

ات

د

بطذ

ذ

اگه مردی بیا جلو!!!

یب

دفاع شخصی!!!

ع

دارم دعا میکنم که همه ی نی نی ها سالم و خوب باشند...آمین

با

ر

تورو خدا ببینین این بابایی جه بلاهایی سرم میاره!!!وقت تمام

ذائ

ل

ب

گفتم که، توی خوابم فکر میکنماز خود راضی به آیندم!

لا

ذ

مامان وبابا(وهمه!!عاشق مژه های بلندم هستند!!)از خود راضیاز خود راضی

ل

ذ

عسکای هنری که بابایی ازم میگیره!!

د

ذ

آخه چطوردلتون میاد!!!!.......گریه(قطره های اشک کنارصورتم روی مبل رو ببینین!!)

ذ

ر

حرکت آرکوباتیک! رو داشته باشین!!نیشخند بابایی این لحظه رو شکارکرده!

ذ

تموم شد......

لطفا نظرتون رو درموردعسکای من بگین.....دوستتون دارمممممممممممقلبقلب

/ 0 نظر / 47 بازدید